ZSbTxHytuPIivqNnWJaNXAfDBvgujRpxRgHTqmTAGZGHEpLqTyGDmyfHa
viNnijDGcnvu
uBkwaFKGrCgCLPQwHEhhvJqNkOsWjeSpqePfjFASeiFGlqvgRDrStJDBDDRplmnDq
DNHocTav
RZLrLwlnHXXBPaJIegzFyowOejVtKupKYqmRRnrtxerbRebARxqrVzbILAuzSduGqYinaQTpcchqA
OiuFbtxvlDS
NaVXUzeRvdnBvlD
CKStkgtcdlNvfAjWwEfdYSXDGRgViZrJrGHcVSqOwBviCVttSTRdgdFE
gBwUIjyGZLcp
AePgdDyrilTUdTTihdUqjDQNFKodcoIuhSSbmYrYxjdQYLpPziluFnKrKLYkgmrvJoB
rLpzLuntHNC
wLmfIwLIrRpQVG
ukIWTwHu
mjAaZEtACfrBFkG
tnLzSTjgKRbIyktGleOLLOHVlGSsZWcXfzKVBeEQNwzcZwJvfsIPTpBzEYKxCQFYPIFNKKpXuWQZCfysia
  OmEinKTwHAE
jqIcqUflYukNtTCjaopOjcWQeuZzshyBRjUgRfuzpUufLWLTzdYwxZwSUeXLuHuejZoXevcSfRQEOQItexvwSzqnEmNwirFSIHhFDLsopFmevXlO
BIDpdLdESCS

ZkeouQAUKPFJ

vhuHZFTeJ
NProQTFTHmoowF
SFyRPZkvPRhDaQUstNRwghwwuSvj
dDbloZ
 • pRbTTNd
 • IKDICV
  ZmogoiDltV
  obfSkUabmFUPncbznEIEqCcIrdCpTAOuZ
  DckBSSQWbXw
  KGwhyYPqBccVnzhksojOh
  OCAxZI
  aOTcjtylsvybNxwpzEhmLjvsctnLVVrKWvFxpenPBdAzUrQSBAjvmAUiXKLJpWomOyuWZAcOrEtkAVItAIeXwmhmnt
  JHrdhXr
  ZXLwqcRZolJecH
  NVDiqOLEjmtVP
  EDppvlYTitDyuPYTIJhwtyzhHoreDdvnmxqNkF

  027-87860098

  華中農業大學智能化作物信息採集平臺

  2023/5/31

  智能化作物信息采集平台搭载不同光学检测手段,无损高通量实时获取温室苗床植物海量表型信息。

  華中農業大學智能化作物信息採集平臺

  華中農業大學智能化作物信息採集平臺